REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
mixportal.pl

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Serwis prowadzony jest przez Rafał Hankus Mix Invest 34-300 Żywiec ul. Fabryczna 1 NIP: 5532051615 REGON 240798294   prowadzącym działalność gospodarczą za pośrednictwem ww.serwisu (dalej: „Usługodawca”).
2. Serwis funkcjonuje na zasadach opisanych w Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.mixportal.pl, a także zasady świadczenia tych Usług, w tym warunki zawierania i rozwiązywania umów o prowadzenie Konta Abonenckiego oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Usługi świadczone są na rzecz osób fizycznych, będących użytkownikami końcowymi sieci Internet, odwiedzających Serwis, a także na rzecz osób prawnych działających przez upoważnione organy.
5. Każdy Użytkownik oraz Usługobiorca podejmując czynności zmierzające do korzystania z Usług Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. Warunkiem korzystania z Serwisu, a w szczególności zawierania umów o prowadzenie Reklamowego Konta Abonamentowego jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja najpóźniej w chwili wypełniania Formularza Rejestracji. Akceptacji Regulaminu wymaga również skorzystanie z Formularza Kontaktowego.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422)oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa polskiego.
8. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.
9. Serwis wykorzystuje pliki typu cookies, podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej serwisu. Pliki cookies są bardzo często niezbędne do pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji. Ponadto dzięki zgromadzonym informacjom, pliki cookies zapamiętują pewne ustawienia czy dokonane wybory, jak również pozwalają na personalizowanie określonych treści czy ofert, co znacznie ułatwia korzystanie ze strony serwisu internetowego. Dzięki nim, tworzone są również różnego rodzaju statystyki, które pozwalają poprawić bądź zmienić serwis w zależności od potrzeb Klientów.
10. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Rozdział II
Definicje
1. Abonament - roczna opłata w wysokości:
- 150 zł brutto za pełny dostęp do usług w ramach Umowy o prowadzenie Reklamowego Konta Abonamentowego „Baza Talentów”,
- 150 zł brutto za pełny dostęp do usług w ramach Umowy o prowadzenie Reklamowego Konta Abonamentowego „Baza Noclegowa”.
- 150 zł brutto za pełny dostęp do usług w ramach Umowy o prowadzenie Reklamowego Konta Abonamentowego „Baza Firm”.
(Abonament nie jest automatycznie przedłużany. Po jego wygaśnięciu Reklamowe Konto Abonamentowe dalej istnieje, ale nie jest wyświetlane. Aby przedłużyć je o kolejny rok, wystarczy się zalogować i opłacić abonament za kolejny rok).
2. Formularz Rejestracji- formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Reklamowego Konta Abonamentowego.
3. Formularz Kontaktowy- formularz dostępny w Serwisie umożliwiający Użytkownikom korzystanie z bezpłatnych funkcji Serwisu opisanych w rozdz. III ust. 1 Regulaminu.
4. Informacje Poufne- informacje dotyczące każdego z Usługobiorców tj. adres zamieszkania (adres obiektu noclegowego – konta noclegowe), adres e-mail, hasło do Reklamowego Konta Abonamentowego, numer telefonu. Ww. informacje nie mają charakteru poufnego, jeżeli Usługobiorca dobrowolnie poda je do informacji publicznej.
5. Reklamowe Konto Abonamentowe - Konto Abonamentowe „Baza Talentów” lub/i Konto Abonamentowe „Baza Noclegowa”, lub/i Konto Abonamentowe "Baza Firm"
6. Reklamowe Konto Abonamentowe „Baza Talentów" - oznaczony indywidualną dla każdego Usługobiorcy Nazwą (oraz adresem URL) zbiór zasobów Serwisu (założony w formie konta za pomocą Formularza Rejestracyjnego w Serwisie), umożliwiający Usługobiorcy dostęp do usług opisanych w rozdz. III ust. 2 lit. a) Regulaminu.
7. Reklamowe Konto Abonamentowe „Baza Noclegowa” - oznaczony indywidualną dla każdego Usługobiorcy Nazwą (oraz adresem URL) zbiór zasobów Serwisu (założony w formie konta za pomocą Formularza Rejestracyjnego w Serwisie), umożliwiający Usługobiorcy dostęp do usług opisanych w rozdz. III ust. 2 lit. b) Regulaminu.
8. Reklamowe Konto Abonamentowe „Baza Firm” - oznaczony indywidualną dla każdego Usługobiorcy Nazwą (oraz adresem URL) zbiór zasobów Serwisu (założony w formie konta za pomocą Formularza Rejestracyjnego w Serwisie), umożliwiający Usługobiorcy dostęp do usług opisanych w rozdz. III ust. 2 lit. b) Regulaminu.

9. Nazwa- indywidualne oznaczenie danego Usługobiorcy widoczne w Serwisie (ustalane przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji).
10. Regulamin- niniejszy regulamin Serwisu wraz z Polityką Prywatności.
11. Rejestracja- założenie przez Usługobiorcę Konta Abonenckiego w ramach Serwisu z wykorzystaniem Formularza Rejestracji.
12. Serwis- portal internetowy działający pod adresem www.mixportal.pl w ramach usługi internetowej www.
13. Siła Wyższa- każde zdarzenie niezależne od Usługodawcy powodujące nienależyte funkcjonowanie Serwisu lub wpływające na jakąkolwiek zmianę w świadczonych Usługach. Za Siłę Wyższą uważa się w szczególności: klęski żywiołowe, akty władzy państwowej, wojny, zamieszki społeczne, a także wszelkie inne zdarzenia, którym Usługodawca nie mógł zapobiec w szczególności noszące znamiona ataku hakerskiego, cyber-przestępczości, które wpływają w jakikolwiek sposób na funkcjonowanie Serwisu lub dostępność świadczonych Usług.
14. Umowa- umowa o utworzenie i prowadzenie Konta Abonenckiego zawarta pomiędzy Usługodawcą zobowiązującym się do udostępniania Usługobiorcy dostępu do indywidualnego Konta Abonenckiego a Usługobiorcą zobowiązującym się do płacenia na rzecz Usługodawcy rocznego Abonamentu.
15. Usługa- usługi świadczone przez Usługodawcę, o których mowa w rozdz. III. ust. 2 Regulaminu.
16. Usługobiorca- Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą Umowę dokonując Rejestracji w Serwisie.
17. Usługodawca- Rafał Hankus Mix Invest 34-300 Żywiec ul. Fabryczna 1 NIP: 5532051615 REGON 240798294
18. Utwór- przedmiot prawa autorskiego stanowiący przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
19. Użytkownik- osoba fizyczna działająca we własnym imieniu, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub działająca w imieniu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca (odwiedzająca lub odwiedzająca i dokonująca czynności, o których mowa w rozdz. III ust. 1 Regulaminu) z Serwisu z wykorzystaniem sieci Internet.
20. Zawieszenie Usługi- oznacza brak dostępności Usługi dla Usługobiorcy z powodu upływu okresu na jaki został wykupiony Abonament. W czasie Zawieszenia Usługi Konto Abonenckie nadal istnieje, a Usługobiorca ma możliwość zalogowania., jednak udostępniane przez Usługobiorcę treści nie będą publicznie widoczne. Konto Abonenckie może zostać usunięte w trybie rozwiązania Umowy na zasadach opisanych w Regulaminie.
21. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
22. Przetwarzanie danych osobowych – operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, może to być np. zbieranie, przeglądanie, przechowywanie
23. Administrator danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Rozdział II
Rodzaje i zakres usług

1. [Usługi bezpłatne]. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu bezpłatnie:
a) udostępnia Użytkownikom zawartość serwisu w postaci treści znajdujących się w serwisie.
b) umożliwia Użytkownikom kontakt z Usługobiorcami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
2. [Usługi płatne]. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia płatne prowadzenie przez Usługobiorców:
a) Reklamowe Konto Abonamentowe „Baza Talentów” umożliwiającego promocję artysty.
b) Reklamowe Konto Abonamentowe „Baza Noclegowa” umożliwiającego promocję obiektu noclegowego.
c) Reklamowe Konto Abonamentowe "Baza Firm" umożliwiającego promocję firmy.
3. Usługodawca ma prawo zamieszczać w Serwisie treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Serwisu.

Rozdział IV
Warunki świadczenia i odbioru usług

1. [Dotyczące Usług bezpłatnych dedykowanych dla Użytkowników].
1.1. Usługa, o której mowa w rozdz. III ust. 1 jest bezpłatna i dostępna dla Użytkowników.
1.2. Użytkownik (oraz Usługobiorca) zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, z równoczesnym poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich. Usługodawca informuje, że niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z Usługi treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a w szczególności:
zawierających treści obsceniczne lub wulgarne; nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
propagujących ideologie nazizmu, komunizmu oraz kwestionujące prawdę historyczną;
godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich;
naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne;
promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych;
mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu za pomocą którego świadczona jest Usługa.
1.3. Użytkownik (oraz Usługobiorca) ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane w Serwisie treści. W przypadku wystąpienia w stosunku do Usługodawcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez treści umieszczone przez Użytkownika (lub Usługobiorcę), Użytkownik (lub Usługobiorca) jest zobowiązany pokryć w pełnej wysokości szkodę poniesioną przez Usługodawcę w związku z tymi roszczeniami wraz z rzeczywistymi kosztami obsługi prawnej.
1.4. Usługodawca informuje, że w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności zamieszczonych przez Użytkowników (lub Usługobiorców) treści z Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do ich usunięcia.
1.5. Użytkownik (oraz Usługobiorca) przyjmuje do wiadomości, że informacje umieszczone przez niego w Serwisie są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników sieci Internet (nie dotyczy Informacji Poufnych, chyba że zostały upublicznione dobrowolnie przez Usługobiorcę);
1.6. Prawidłowe korzystanie z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca wymaga:
podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny),
dostępu do przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari),
Niektóre Usługi mogą wymagać dodatkowo:
posiadania oraz dostępu do poczty elektronicznej,
oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono.

2.[Dotyczące Usług płatnych dedykowanych dla Usługobiorców].
2.0. Warunki opisane w ust. 1 stosuje się również do Usługobiorców z zachowaniem postanowień zawartych w ust. 2.
2.1. Usługa, o której mowa w rozdz. III ust. 2 jest płatna i dostępna dla Usługobiorców, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie.
2.2. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony (o utworzenie i prowadzenie Reklamowego Konta Abonamentowego). Pełny dostęp do usług, o których mowa w rozdz. III ust. 2 jest możliwy jedynie w okresie, za który został opłacony abonament. W sytuacji upływu okresu, za który został opłacony abonament oraz równoczesnego niewypowiedzenia umowy o utworzenie i prowadzenie Reklamowego Konta Abonamentowego, następuje Zawieszenie Usługi.
2.3. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zbliżającym się końcu okresu na jaki Usługa została opłacona, na co najmniej 14 dni przed nadejściem ostatniego dnia na jaki Usługa została opłacona. Dostępność usługi nie jest przedłużania automatycznie.
2.4. Usługobiorcą Serwisu może być jedynie Użytkownik w wieku powyżej 13 lat, który po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę Rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Reklamowego Konta Abonentowego. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z Usług Serwisu opisanych w rozdz. III ust. 2 Regulaminu, za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
2.5. Procedura Rejestracji polega na wypełnieniu Formularza Rejestracji znajdującego się pod adresem www.mixportal.pl/bazy/utworz akceptacji Regulaminu, oraz zobowiązaniu do opłacania rocznego abonamentu.
2.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowej Rejestracji Konta Abonenckiego konieczne jest podanie w procesie Rejestracji co najmniej imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail.
2.7. Jeden Usługobiorca może założyć zarówno Reklamowe Konto Abonamentowe „Baza Talentów” jak i/lub Reklamowe Konto Abonamentowe „Baza Noclegowa” lub/i Reklamowe Konto Abonamentowe "Baza Firm" . Jeden adres e-mailowy może zostać wykorzystany do utworzenia dowolnej ilości Kont Abonenckich przez jednego Usługobiorcę.
2.8. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim.
2.9.Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych/informacji prawdziwych tj. zgodnych z istniejącym stanem faktycznym oraz obowiązującym stanem prawnym.
2.10.Niedozwolone jest zamieszczanie, w ramach korzystania z Usługi, treści naruszających cudze prawo do prywatności oraz treści o charakterze promocyjnym (innych niż przewidzianych w ramach funkcjonowania Serwisu).
2.11.Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia do wykorzystywania swojego wizerunku i danych przekazywanych do Serwisu w ramach i na potrzeby jego funkcjonowania.

Rozdział V
Własność intelektualna
1. Użytkownik (oraz Usługobiorca) oświadcza, że jest właścicielem wszelkich majątkowych praw autorskich do materiałów i informacji przesyłanych do Serwisu (w tym Utworów) i udziela, niewyłącznej, nieodpłatnej, obejmującej prawo do ustanowienia sublicencji, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na ich wykorzystywanie przez Usługodawcę w ramach i na potrzeby funkcjonowania Serwisu.
2. Licencja, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności uprawnienie do:
a) utrwalania informacji jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
b) zwielokrotniania informacji jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
d) publiczne udostępnianie informacji w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


Rozdział VI
Warunki zawierania umów o prowadzenie Reklamowego Konta Abonamentowego.
Sposób płatności.

1. Z chwilą akceptacji Regulaminu i skutecznego wypełnienia Formularza Rejestracji Użytkownik zawiera Umowę na warunkach przez niego wybranych w toku Rejestracji, co aktualizuje obowiązek dokonania opłat w wysokości przewidzianej w Regulaminie.
2. Niezwłocznie po potwierdzeniu Rejestracji i opłaceniu Abonamentu Usługodawca przystępuje do realizacji Umowy.
3. Uwidoczniona w Serwisie cena Usługi jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich.
4. Cena Usługi jest wiążąca w chwili dokonania Rejestracji w Serwisie.
5. W trakcie trwania Umowy cena Usługi może ulec zmianie. Obowiązek uiszczenia ceny w zmienionej wysokości powstaje od dnia wprowadzenia zmian, jednak nie dotyczy opłat już uiszczonych w poprzednio ustalonej wysokości
6. Z tytułu wykonywania Umowy Usługodawca będzie wystawiał fakturę nievatowską, którą będzie każdorazowo przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi zgodę Usługobiorcy na przesyłanie faktur drogą poczty elektronicznej. Faktury będzie można pobrać w zakładce "Edycja konta"
7. Płatności są dokonywane za pośrednictwem płatności PayU.
8. Reklamowe Konto Abonamentowe zostanie aktywowane po dokonaniu płatności.
9. Rozwiązanie Umowy w trakcie danego roku kalendarzowego nie uprawnia Usługobiorcy do żadania zwrotu już uiszczonej opłaty za prowadzenie Konta Abonenckiego, z zastrzeżeniem rozdz. VII ust. 4 i 5.


Rozdział VII
Odpowiedzialność.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników lub Usługobiorców.
2. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, jednakże nie odpowiada za jej czasową lub trwałą niedostępność spowodowaną działaniem Siły Wyższej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi o charakterze nieistotnym nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Zmiana wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi o charakterze istotnym (wpływającym znacząco na ograniczenie możliwości korzystania z dotychczasowych Usług) wymaga uprzedniego ogłoszenia z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem.
4. W sytuacji istotnej zmiany lub wycofania określonej funkcji lub właściwości Usługi dotychczas oferowanej w ramach prowadzenia Kont Abonenckich, Usługobiorca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zmiany lub wycofania danej Usługi, bez zachowania okresu wypowiedzenia z zachowaniem prawa do zwrotu opłaty za prowadzenie Konta Abonenckiego proporcjonalnie za niewykorzystane dni w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.
5. Zawieszenie lub przerwanie określonej funkcji lub właściwości Usługi, dokonane zgodnie z ust. 3, nie może przekraczać okresu 30 dni kalendarzowych. W sytuacji przekroczenia ww. terminu Usługobiorca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do zwrotu opłaty za prowadzenie Konta Abonenckiego proporcjonalnie za niewykorzystane dni w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika (lub Usługobiorcę) z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń wynikłych z działania Siły Wyższej.
8. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji zawartych w Serwisie, jednak Usługodawca nie gwarantuje, że są one kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z treści zawartych w Serwisie ponosi wyłącznie Użytkownik (oraz Usługobiorca).
9. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność

Rozdział VIII
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem: www.mixportal.pl/kontakt
2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi, który nie powinien być dłuższy niż 60 dni od dnia dokonania zgłoszenia.
3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie drogą poczty elektronicznej, na adres podany w formularzu kontaktowym.

Rozdział IX
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika/Klienta jest właściciel serwisu www.mixportal.pl.
2. Wszelkie podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu skorzystania z oferowanych przez serwis usług tj. założenia konta i wykupienia abonamentu, jak również w celu ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji i dokonania rozliczeń z Użytkownikiem. Dane, które zbieramy automatycznie służyć będą personalizacji zawartości Serwisu i statystykom prowadzonym przez nasz serwis.
5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za jego zgodą.
6. Klient ma prawo do wglądu, zmiany oraz uzupełnienia swoich danych osobowych, jak również ich usunięcia z systemu.
7. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności i Cookies.


Rozdział X
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem …17.06.2020…………..
2. Zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o prowadzenie Reklamowego Konta Abonamentowego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu następnego miesiąca odpowiadającemu dniowi, w którym zostało złożone wypowiedzenie w miesiącu poprzedzającym. W razie braku takiego dnia, rozwiązanie umowy nastąpi w dniu następnym. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: www.mixportal.pl/kontakt
3. Rozwiązanie umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta Abonenckiego oraz wszelkich danych związanych z jego prowadzeniem (w tym danych osobowych) z Serwisu. Rozwiązanie Umowy nie stwarza obowiązku po stronie Usługodawcy do zwrotu kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę z tytułu Abonamentu w danym roku.
4. Reklamowe Konto Abonamentowe może zostać usunięte przez Usługodawcę bez jakichkolwiek uprzedzeń jeżeli Usługodawca stwierdzi, że Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu.
5. Usunięcie Reklamowego Konta Abonamentowego (zarówno przez Usługodawcę jak i Usługobiorcę) jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy, bez obowiązku zwrotu przez Usługodawcę kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę tytułem opłacenia Abonamentu.
6. Zmiany dokonane w Regulaminie przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo o nich poinformowany i mógł się z nimi uprzednio zapoznać.
7. W razie stwierdzenia niezgodności jakiegokolwiek zapisu Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Usługodawca zobowiązuje się stosować postanowienia wynikające z obowiązującego prawa, a ponadto odpowiednio zmodyfikować treść Regulaminu, aby uniknąć dalszych naruszeń.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
9. Do korzystania z usług serwisu internetowego konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
10. Niniejszy regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem www.mixportal.pl
11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.